January 24, 1989

jan891.jpg (97459 bytes)    jan892.jpg (108413 bytes)    jan893.jpg (104699 bytes)    jan894.jpg (98892 bytes)