January 13, 1988

jan881.jpg (99504 bytes)    jan882.jpg (99036 bytes)    jan883.jpg (99608 bytes)    jan884.jpg (98839 bytes)